Головна » Статті » Мої статті

Інтерактивні технології навчання

 

Чую і забуваю. Бачу і пам’ятаю. Роблю і розумію.

Конфуцій.

 

Інтерактивні технології навчання на уроці математики.

 

За нової парадигми освіти пріоритетним у педагогічному мисленні став новий підхід до ролі учня у навчальному процесі. Саме він повинен стати центральною фігурою на уроці. Від творчої активності учнів. їх вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися з учнями класу, з вчителем залежить результативність уроку.

Як показує практика школи, існуючий стан навчання школярів засвідчує, що майже 80% дітей залишаються на уроці пасивними, і ця пасивність спостерігається на протязі багатьох років шкільного навчання.

Іншими словами, дитина „відсиджує ” уроки. Вплинути на традиційний процес навчання, підвищити його ефективність, спрямувати його на розвиток особистості учня, на мій погляд, може використання інтерактивних технологій у навчанні школярів. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів, воно дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Співробітництво, на відміну від конкуренції та індивідуальної діяльності, забезпечує:

  • вищий рівень досягнень і більшу продуктивність;
  • панування більш турботливих, чуйних взаємин;
  • міцне психологічне здоров'я дітей, соціальну компетентність і самоповагу.

У педагогіці розрізняють кілька моделей навчання:

1) пасивна - учень виступає в ролі «об'єкта» навчання (слухає й дивиться).

2) активна - учень виступає «суб'єктом» навчання (самостійна робота, творчі завдання).

3) інтерактивна - inter (взаємний), act (діяти). Процес навчання   здійснюється в умовах постійної, активної взаємодії всіх учнів.

Інтерактивні технології навчання - це така організація процесу навчання, у якому учню неможливо не приймати участь – в колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесу навчального пізнання.

Форми організації діяльності учнів на уроці:

1) групова - навчає одна людина, більше тих, хто слухає, чим тих, хто говорить;

2) кооперативна (колективна) - спосіб навчання в малих групах.

Кожна людина має дві потреби: потреба росту й бути в безпеці, прилучившись до групи людей. При кооперативному способі навчання досягається спільна діяльність заради досягнення загальних цілей. У дітей з'являється впевненість у собі, вони пишаються навчальними успіхами один одного. Кооперативне навчання може існувати не тільки в групах, але й у парах.

Окремої уваги вимагає організація роботи в малих групах. Коли потрібно вирішити складні проблеми колективним розумом.

Інтерактивні технології навчання на уроках математики сприяють ефективному розвитку в кожної особи математичних здібностей, розвитку логічного мислення, системи загальнолюдських цінностей та загальноприйнятих норм поведінки, як на уроках математики, так і в житті; розвитку здатності цінувати знання та вміння користуватися ними; усвідомленню особистої відповідальності та вмінню об'єднуватися з іншими членами колективу класу задля розв'язання спільної проблеми, розвитку здатності визнавати і поважати цінності іншої людини, формуванню навичок спілкування та співпраці з іншими членами групи, взаєморозуміння та взаємоповаги до кожного індивідуума, вихованню толерантності, співчуття, доброзичливості та піклування, почуття солідарності й рівності, формуванню вміння робити вільний та незалежний вибір, що ґрунтується на власних судженнях та аналізі дійсності, розумінні норм і порав поведінки.

В умовах інтерактивного навчання на уроках математики забезпечуються формування в його учасників передусім таких інтелектуальних умінь, як аналіз, порівняння, виділення головного, а також критичне мислення та здатність приймати відповідальні рішення.

Сформулюємо декілька важливих питань, які виникають при використанні таких методів:

Під час організації якої роботи з учнями можуть застосовуватися інтерактивні методи?

1. Тематичні заняття.

2. Тимчасові творчі колективи під час роботи над навчальним проектом.

3. Дискусії та обговорення проблемних питань, що виникли в колективі.

4. Створення освітніх ресурсів:

- кафедральних освітніх архівів (курсів лекцій, аудіо - й відеоматеріалів та ін.);

- тематичних бібліографій.

Які передбачаються результати використання інтерактивних занять?

1. Підвищення ефективності занять, інтересу до матеріалу.

2. Формування й розвиток комунікативних навичок й умінь, емоційних контактів між учнями (уміння жити в діалоговому середовищі; розуміння, що таке діалог і його призначення).

3. Формування й розвиток аналітичних здібностей, відповідального ставлення до власних учинків:

- здатність критично мислити;

- уміння робити обґрунтовані висновки;

- уміння розв'язувати проблеми й конфлікти;

- уміння приймати рішення й відповідати за них.

4. Формування й розвиток навичок планування (здатність прогнозувати й проектувати своє майбутнє).

Якими є принципи роботи на інтерактивному занятті?

1. Заняття — це не лекція, а спільна робота.

2. Сумарний досвід групи є більшим, ніж досвід учителя.

3. Усі учасники є рівними незалежно від віку, соціального статусу, досвіду.

4. Кожен учасник має право на власну думку з будь-якого питання.

5. Відсутність прямої критики особистості (зазнати критики може тільки ідея).

6. Усе сказане на занятті — не керівництво до дії, а інформація до міркування.

Розглянемо інтерактивне заняття за етапами.

1. Підготовка заняття.

Добирання конкретної форми інтерактивного заняття, що може бути ефективною для роботи з певною темою в цьому класі.

2. Вступ.

Учні ознайомлюються із запропонованою ситуацією, із проблемою, над розв'язанням якої їм необхідно працювати, а також із метою, що їм потрібно досягти.

Педагог інформує учасників про умови, правила роботи в групі, дає чіткі інструкції про те, у яких межах учасники можуть діяти на занятті.

Зразок правил роботи в групі

- Активність.

- Повага думок учасників.

- Доброзичливість.

- Пунктуальність, відповідальність.

- Відкритість до взаємодії.

- Зацікавленість.

- Прагнення знайти істину.

- Дотримання регламенту.

- Креативність.

- Повага до правил роботи в групі.

3. Основна частина.

Це — центральна частина заняття, її метою є засвоєння матеріалу, досягнення певних результатів.

Інтерактивна частина займає близько 50—60% загального часу заняття.

Порядок проведення інтерактивної вправи:

1. Інструктування — розповісти учасникам про мету вправи, правила, послідовність дій і кількість часу на виконання завдань; запитати, чи все зрозуміло учасникам (2—3 хв.);

2. Об'єднання в групи і розподілення ролей (1—2 хв.);

3. Виконання завдання, при цьому вчитель виступає як організатор, помічник, ведучий дискусії, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи і співпраці (5—15 хв.);

4. Презентація результатів виконання вправи (3—15 хв.);

5. Рефлексія результатів, усвідомлення учнями здобутих результатів, що досягається шляхом їх спеціального колективного обговорення або за допомогою інших прийомів (5—15 хв.).

Процес гри (учасники взаємодіють активно, намагаючись досягти поставленої мети). Структуру інтерактивного заняття, а саме її основну частину, необхідно збагатити іграми з позбавлення емоційних затисків.

Які існують види ігор для позбавлення емоційних затисків?

1) «Ігри-криголами»— короткі ігри, що використовуються для створення атмосфери довіри в групі.

2) «Гра-розминка» — використовуються для позбавлення напруження, утоми, переключення уваги (під час переходу від однієї частини заняття до іншої), після появи ознак утоми групи.

«Ігри-криголами»:

- «Дві правди, одна неправда».

- «Сніжний ком».

- «Моя нова знайома людина особлива, тому що...»

«Ігри-розминки»:

- «Космічна швидкість»

Хід гри:

Ведучий пропонує придумати й продемонструвати найшвидший спосіб передавання маленького м'яча (будь-якого іншого предмета) по черзі від першого до останнього учасника (час не повинен перевищувати 5 с). При цьому повинні бути названі імена кожного з учасників групи.

- «Казка»

Хід гри:

Ведучий розповідає групі початок казки, ознайомлюючи з її героями. Потім пропонує групі придумати кульмінацію й розв'язку казки. Перший учасник пише речення на аркуші паперу, згортає частину аркуша із реченням таким чином, щоб його не можна було прочитати наступному учасникові, який у свою чергу пише своє речення. Усі учасники пишуть по одній фразі, потім учитель зачитує казку, що вийшла.

4. Висновки (рефлексія).

Мета рефлексії: згадати, виявити й усвідомити основні компоненти діяльності: зміст, тип, способи, проблеми, шляхи їх розв'язання, здобуті результати тощо.

Рефлексія застосовується після найважливіших інтерактивних вправ, після закінчення певного етапу діяльності. Розглянемо технології рефлексії.

Варіанти

Усне обговорення запитань

3 якою метою ми робили цю вправу?

Які думки вона у вас викликала?

Які почуття?

Чого ви особисто навчились?

Чого б хотіли навчитись у подальшому

Розглянемо на прикладі декілька технологій:

Інтерактивну технологію, таку як „Пошук інформації", використовую для того, щоб оживити сухий, іноді нецікавий матеріал. Для груп розроблено запитання, відповіді на які можна знайти в різних джерелах інформації - це роздатковий матеріал, підручник, довідкові видання. Учні об'єднуються в групи. кожен отримує запитання по темі уроку. Визначається час на пошук та аналіз інформації. Наприкінці уроку заслуховуються повідомлення від кожної групи, які потім повторюються і розширюються всім класом.

Для висловлення думок з технологією „Мікрофон" використовую прийом „Незакінчені речення", формулюю незакінчене речення із правила і пропоную учням висловлюючись, закінчити його.

Розвитку пошукової спрямованості мислення, прагненню до знаходження кращих варіантів розв'язку завдань дуже доцільно використовувати відому інтерактивну технологію колективного обговорення „Мозковий штурм". Ця технологія спонукає учнів проявляти уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки. Мета „Мозкового штурму" в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого періоду часу.

В старших класах на уроках математики важливо використовувати інтерактивну вправу „Ажурна пилка" для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Ця технологія ефективна і може замінити лекції у тих випадках, коли початкова інформація повинна бути донесена до учнів перед проведенням основного уроку або доповнює такий урок. Заохочує учнів допомагати один одному вчитися навчаючи.

Таким чином, використання інтерактивних технологій на уроках математики дає можливість збагачувати світоглядну і моральну основу суджень як окремої особливості, так і громадської думки учнівського колективу. І в цілому, інтерактивне навчання є однією з найбільш гнучких форм включення кожного учня в роботу, забезпечує перехід від простих до складних завдань, вчить використовувати не готові знання, а здобувати їх.

Категорія: Мої статті | Додав: osvitynet (28.08.2014)
Переглядів: 986 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: